AVÍS LEGAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Portal Telepizza.es


Informació bàsica sobre la protecció de dades

Responsable del tractament

TELEPIZZA S.A.U.

Finalitat i legitimació del tractament

 

Finalitat 1: Gestionar el lliurament de la comanda i atendre les queixes o els suggeriments rebuts en funció de la comanda feta.
Base legitimadora: La relació contractual amb el client en fer la comanda.

Finalitat 2: Enviament d'informació o de comunicacions comercials per qualsevol mitjà sobre els productes i/o els serveis oferts per la cadena, així com conèixer el grau de satisfacció del client sobre pel que fa a aquests.
Base legitimadora: Consentiment exprés de l'interessat en acceptar comunicacions comercials.

Finalitat 3: Adequar les ofertes comercials a les preferències del client a partir de l'estudi i la segmentació de la informació personal i comercial.
Base legitimadora: Consentiment exprés de l'interessat en acceptar l'estudi de les seves dades personals mitjançant l'elaboració de perfils.

Destinataris de les cessions de dades

No hi ha cessions de dades.

Destinataris de transferències internacionals de dades

Les dades facilitades es poden comunicar a terceres persones quan sigui necessari per complir les finalitats del tractament.

Drets dels interessats

Dret d'accés, de rectificació i de cancel·lació de dades, així com altres drets, com expliquem i detallem a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
*Informació addicional i detallada


* Informació addicional i detallada

Aquest document té per objecte establir la política de privadesa d'aquest lloc web, un portal del qual TELEPIZZA S.A.U., amb domicili social al c/ Graciosa 7, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid) i NIF A-78.849.676, n’és el titular.

En aquest document t'expliquem com recopilem, utilitzem, compartim i protegim la teva informació de caràcter personal que obtenim fruit de la contractació i l’ús que fas dels nostres productes, serveis i lloc web.

Tenim molt en compte l'opinió dels nostres clients. Si tens alguna pregunta sobre la nostra política de privadesa, pots contactar-nos a l'adreça anterior o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a l’adreça de correu electrònic següent: dpo.es@telepizza.com

La transparència és molt important per a nosaltres, i és per això que et demanem que dediquis una estona a llegir aquesta política de privadesa, l'objectiu de la qual és garantir el compliment del Reglament General de Protecció de Dades per tal que puguis prendre una decisió sobre això.

1) Responsable del tractament

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat:

TELE PIZZA S.A.U. – A78849676

Adreça postal:

C/ Isla Graciosa, nº7, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid

Telèfon:

916576200

Contacte DPO:

dpo.es@telepizza.com

2) Finalitat del tractament

2.1) Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

TELEPIZZA tracta la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de:

i. Gestionar el lliurament de la comanda i atendre les queixes o els suggeriments rebuts en funció de la comanda feta.

ii. Enviament d'informació o de comunicacions comercials per qualsevol mitjà sobre els productes i/o els serveis oferts per la cadena, i saber el grau de satisfacció del client pel que fa a aquests.

iii. Adequar les ofertes comercials a les preferències del client a partir de l'estudi i la segmentació de la informació personal i comercial.

Si mai TELEPIZZA tracta les vostres dades amb finalitats diferents de les enunciades (i que hem definit anteriorment), us proporcionarem informació sobre aquesta finalitat diferent abans de dur a terme el tractament.

L'interessat és l'únic responsable en cas de facilitar dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

2.2) Quant temps conservem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conserven mentre no se’n sol·liciti la supressió o cancel·lació, i sempre que siguin adequades, pertinents i limitades a les finalitats per a les quals es tracten.

2.3) Cal que ens faciliteu totes les vostres dades?

Sí, cal que ens faciliteu totes les dades personals que identifiquem com a obligatòries en el registre de la comanda.

En relació amb les comandes sense registrar, els quals es poden realitzar sense necessitat de crear un compte d'usuari a la pàgina web, caldrà que ens faciliti les dades necessàries (correu electrònic, telèfon de contacte i / o adreça postal) per poder portar a terme la comanda. Aquestes dades seran tractades a les bases de dades de FOOD DELIVERY BRANDS, SA, d'acord amb les finalitats indicades a l'encapçalament de el present document, i, de conformitat amb el que indica l'apartat 2.2. anterior, seran conservats mentre que no exerceixi els seus drets de supressió com s'esmenta l'apartat 8) d'aquesta Política de Privacitat.

3) Confidencialitat

TELEPIZZA es compromet a respectar la vostra confidencialitat i a utilitzar les dades d'acord amb la finalitat del tractament, així com a acomplir l’obligació de guardar-les i d’adoptar les mesures necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix l’RGPD.

4) Normes d’ús i responsabilitat de l'usuari

L'usuari declara i garanteix que és major d'edat i que té la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts en el lloc web.

En aquest sentit, TELEPIZZA pot adoptar totes les mesures que consideri convenients per poder comprovar d’una manera efectiva l'edat dels usuaris. TELEPIZZA pot demanar en qualsevol moment que s’acrediti l’edat mitjançant l'aportació de la fotocòpia del DNI o d’un document equivalent. Si l'usuari respon negativament a aquest requeriment de TELEPIZZA, o si no respon en el termini indicat per TELEPIZZA, aquesta podrà suspendre o cancel·lar el registre de l'usuari.

Si TELEPIZZA llença alguna promoció especial amb productes o serveis destinats al públic infantil, aleshores TELEPIZZA es reservaria el dret d’articular els pertinents mecanismes legals per tal que els menors d'edat participin en aquestes promocions, per la qual cosa haurà d’obtenir el consentiment dels pares o dels tutors, quan sigui procedent, i adoptar, si escau, mesures especials de comprovació i de seguretat de les dades.

L'usuari es compromet a no fer comandes falses o fraudulentes, i a facilitar les dades necessàries de forma veraç i exacta. L'usuari és l’únic responsable de la manca de veracitat o del lliurament incomplet de les dades facilitades, la qual cosa pot comportar que TELEPIZZA no faci comanda.

5) Legitimació

5.1) Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament de les vostres dades és la relació contractual en la qual el client és una de les parts al fer una comanda, així com en el consentiment exprés de l'interessat en acceptar les comunicacions comercials i l'estudi de les seves dades personals mitjançant l'elaboració de perfils.

5.2) L'interessat té dret a retirar el seu consentiment?

Sí, l'interessat té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no condiciona la licitud del tractament, que es basa en el consentiment previ a la seva retirada.

5.3) Es prenen decisions individuals automatitzades i/o s’elaboren perfils que produeixen efectes jurídics sobre l'interessat o que l’afecten significativament de manera similar?

No, a TELEPIZZA no duem a terme decisions automatitzades ni elaborem perfils amb les dades facilitades per l'interessat.

6) Destinataris de les cessions de dades

6.1) Cedim les dades a altres empreses?

No, la cessió de dades a terceres persones no està prevista tret que es tracti d’una obligació legal.

7) Destinataris de les transferències internacionals de dades

7.1) A quins destinataris es comuniquen les vostres dades?

En virtut de l'apartat “Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?” TELEPIZZA pot comunicar les vostres dades a altres empreses del Grup i/o de la Cadena TELEPIZZA dins el sector de la restauració, així com a altres empreses afins a les seves activitats i promocions (oci, viatges, alimentació, telecomunicacions, cultura i serveis) que col·laborin ara o en el futur en les activitats o les campanyes promocionals de TELEPIZZA.

8) Drets dels interessats

8.1) Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a TELEPIZZA tractem o no dades personals que l’afecten.

Així mateix, tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, us informem que teniu els drets següents:

i. Accedir a les vostres dades: teniu dret a accedir a les vostres dades per saber quines dades personals que estem tractant us afecten.

ii. Sol·licitar la rectificació o la supressió de les vostres dades: en determinades circumstàncies, teniu dret a rectificar les dades personals inexactes que us afecten i que són objecte de tractament o, fins i tot, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides

iii. Sol·licitar la limitació del tractament de les dades: en determinades circumstàncies, teniu dret a sol·licitar-nos la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas us informem que només les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions tal com preveu el Reglament general de protecció de Dades.

iv. A la portabilitat de les vostres dades: en determinades circumstàncies, teniu dret a rebre les dades personals que us afecten i que ens heu facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament.

v. Oposar-vos al tractament de les vostres dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, teniu dret a oposar-vos al tractament de les dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades tret de motiu legítim urgent o sí el tractament ens cal per a l’exercici o defensa de reclamacions.

8.2) On us podeu dirigir per exercir els vostres drets?

Per a l'exercici dels drets que hem esmentat, l'interessat es pot posar en contacte amb TELEPIZZA per escrit, indicant al sobre "Protecció de dades", al Departament d'Atenció al Client de TELE PIZZA SAU, c/ Isla Graciosa 7, Parque Empresarial “La Marina”, C.P. 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid, o bé mitjançant correu electrònic a l'adreça següent: atencionalcliente@telepizza.com.

8.3) Quan contestarem la vostra sol·licitud?

Contestarem la vostra petició com més aviat millor i, en tot cas, en el termini màxim d'un mes des de la recepció de la sol·licitud. Atesa la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, en cas de necessitat podem prorrogar el termini durant dos mesos. En aquest cas, TELEPIZZA haurà d’informar a l'interessat sobre aquesta pròrroga com a molt tard en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, i a explicar-ne els motius del retard.

8.4) L’interessat té dret a presentar una reclamació pel que fa al tractament de les seves dades personals?

Sí, l'interessat, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació pel que fa al tractament de les seves dades personals davant l'autoritat nacional de control, en aquest cas l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Amb caràcter previ a la presentació d'aquesta reclamació l'interessat pot escriure a l'adreça de correu electrònic següent: dpo.es@telepizza.com.

9) Seguretat de les dades

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa adequades per garantir la seguretat de les dades personals subministrades contra la seva alteració, pèrdua, ús indegut, divulgació i tractaments o accessos no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, TELEPIZZA garanteix la custòdia de les dades objecte de tractament, per la qual cosa adoptarà les mesures pertinents tenint en compte l'estat de la tecnologia en cada moment. Actualitzem de forma permanent les mesures de seguretat d'acord amb el desenvolupament tecnològic i les obligacions de la normativa sobre protecció de dades.

Si faciliteu dades d'un tercer a TELEPIZZA, com per exemple quan feu la comanda d'un producte ofert per TELEPIZZA, sou els responsables d'haver obtingut el consentiment d'aquest tercer i de les dades que faciliteu.

A més, si teniu preguntes sobre el tractament de les vostres dades personals, us podeu dirigir a l'entitat que esmentem en aquest avís legal en qualitat de Responsable. El Responsable està a la vostra disposició si necessiteu més informació sobre el tractament de les vostres dades personals, si desitgeu fer algun suggeriment o plantejar una queixa.

TELEPIZZA no es responsabilitza del tractament de les vostres dades personals pel part de pàgines web que no domina i a les que podeu accedir a través dels diferents enllaços de la nostra pàgina web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.

AQUEST AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES ÉS EL QUE PREVAL DAVANT DE QUALSEVOL ALTRE AVÍS LEGAL / CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES AMB ALGUNA CONDICIÓ QUE EN CONTRADIGUI UNA D’AQUÍ.