CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB.


1) Introducció.

Aquestes condicions generals d'ús del Portal, juntament amb les condicions generals de contractació que regeixen la prestació dels serveis, i/o les condicions particulars que es puguin establir, regulen expressament la informació que es posa a disposició així com les relacions comercials entre TELEPIZZA i els usuaris d'aquesta pàgina web (www.telepizza.es).

En utilitzar aquesta pàgina web o en fer una comanda a través d’aquesta consentiu el fet de quedar vinculat per aquestes condicions i per les nostres polítiques de protecció de dades. Si no esteu d'acord amb totes les condicions i amb les polítiques de protecció de dades, no feu servir aquesta pàgina web.

TELEPIZZA pot modificar aquestes condicions generals en qualsevol moment i sense previ avís, així com les condicions generals de contractació, i/o les condicions particulars que, si escau, s’inclouran mitjançant la publicació de modificacions al nostre lloc web perquè els Usuaris les puguin conèixer abans de visitar el lloc web o d’adquirir qualsevol bé que s’hi ofereix.

Sou responsables de llegir-les periòdicament atès que les condicions aplicables són les vigents en el moment de fer comandes o simplement de fer servir la pàgina web.

2) Titularitat del Portal.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, informem que les dades identificatives del responsable titular del portal són els següents:

DENOMINACIÓ SOCIAL: TELE PIZZA S.A.U.
CIF: A-78849676
DOMICILI SOCIAL: C/ISLA GRACIOSA 7, SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (MADRID)
REGISTRE MERCANTIL DE MADRID: TOM 8686 GENERAL 7552, DE LA SECCIÓ 8a DEL LLIBRE DE SOCIETATS, FOLI 9, FULL NÚM. 81.671-2, INSCRIPCIÓ 1a [b]

Per aclarir, TELE PIZZA, S.A.U. en aquest document s’identifica com a TELEPIZZA.

3) Propietat intel·lectual i industrial. Prohibició d'hipervincles.

Tots els continguts que es mostren a la pàgina web www.telepizza.es, especialment els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe del qual es pugui fer un ús industrial i comercial estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial (RDL 1/96 que aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual i per la Llei de marques 17/2001), i estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de TELEPIZZA i/o de terceres persones titulars que han autoritzat degudament incloure’ls al Portal.

En cap cas no s'ha d’entendre que es concedeix cap llicència o s'efectua cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats ni que es confereix cap dret ni expectativa de dret, en especial drets d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització expressa prèvia de TELEPIZZA.

No es pot establir cap enllaç a aquest web des de qualsevol altre web sense el consentiment previ i exprés de TELEPIZZA.

Llevat de manifestació expressa en contra, l'existència de vincles al web de TELEPIZZA té una finalitat merament informativa i no constitueix en cap cas un suggeriment, invitació o recomanació pel que fa als vincles, de manera que TELEPIZZA no accepta cap mena de responsabilitat per qualsevol dany o pèrdua fruit del seu ús.

Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre TELEPIZZA i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals es pot accedir mitjançant aquests enllaços. TELEPIZZA es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els vincles que apareixen al seu web.

4) Xarxes socials.

En compliment de l'article 10 de l’LSSI, informem els usuaris que TELEPIZZA és el prestador de serveis de la societat de la Informació i dels enllaços que el nostre web estableix als nostres perfils a les xarxes socials: https://www.facebook.com/telepizza; https://twitter.com/telepizza_es; https://www.youtube.com/user/TelepizzaEsp; https://plus.google.com/+telepizza; https://www.instagram.com/telepizza_es/. La informació subministrada a l'avís legal d'aquest web és extensible a aquests perfils.

5) Responsabilitat de TELEPIZZA.

i. TELEPIZZA s’esforça el màxim possible per mantenir la seva pàgina web actualitzada i perquè l'usuari pugui accedir-hi en tot moment. Això no obstant, és possible que, per raons tècniques, la pàgina web no es vegi bé o bé del tot. TELEPIZZA no garanteix que la seva pàgina web estigui disponible en tot moment i, per tant, no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) la manca de disponibilitat del web, inferències, interrupcions, caigudes, o suspensions temporals de la pàgina web, (ii) virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a TELEPIZZA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (iii) retards o bloqueigs en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o altres sistemes electrònics causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Botiga i que no siguin atribuïbles a TELEPIZZA; (iv) les divergències de la informació, documentació i/o altres continguts del web entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) la impossibilitat de donar el servei o permetre-hi l'accés per motius no imputables a TELEPIZZA, inclosos els supòsits de força major.

iii. Els serveis de la societat de la informació que s’ofereixen en aquest web i que no estan sotmesos a contractació prèvia, són oferts a l'usuari sense cap mena de contrapartida tret de l'obligació de complir les normes d'ús establertes en aquest Avís Legal. Així doncs, pel que fa a aquests serveis, TELEPIZZA no està obligada a complir determinats nivells de disponibilitat ni a adoptar mesures de seguretat específiques. Informem l'usuari que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. L'usuari haurà d’adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d'informació confidencial.

iv. Els d'usuaris menors d'edat o incapacitats que utilitzen el web ho fan sota la responsabilitat dels seus pares, representants o tutors legals, els quals els hauran d’acompanyar, supervisar o prendre les degudes precaucions mentre naveguin per aquestes pàgines web. Per tant i sense perjudici del que preveu aquest Avís Legal, com a pares, representants o tutors legals, seran els responsables de l’accés als serveis, als productes o als continguts de TELEPIZZA per part dels seus fills menors o tutelats, o que es registrin, per la qual cosa recomanem que els acompanyin, supervisin o prenguin les degudes precaucions (regles de temps d'ús d'ordinador, ubicació de l'ordinador en una zona comuna de la casa, etc.) mentre naveguin per aquestes pàgines web.

v. TELEPIZZA pot, sense necessitat de previ avís, suspendre temporalment el contingut de la pàgina web per raons de manteniment o de reparació dels seus sistemes i introduir els canvis que cregui convenients.

6) Obligacions de l'usuari.

i. L'usuari s'obliga a complir aquestes condicions generals d'ús, les condicions particulars, si escau, aplicables, i els advertiments o les instruccions d'ús que continguin aquestes o el web mateix.

ii. L'usuari haurà d’utilitzar els serveis d'aquesta web d’una manera lícita d'acord amb la legalitat vigent, i respectar els drets de propietat intel·lectual de TELEPIZZA o de terceres persones.

iii. L'usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través del lloc web s'adeqüen a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i, en cap cas, poden ofendre el bon nom i la imatge comercial de TELEPIZZA, d’altres usuaris del web o de terceres persones.

iv. L'usuari haurà de fer servir la diligència adequada a la naturalesa del servei que gaudeix, i no pot dur a terme cap acció que provoqui danys o alteracions dels continguts o que obstaculitzi el bon funcionament del web a través dels serveis que TELEPIZZA posa a la seva disposició. En fer servir el web, l’usuari es compromet expressament a no provocar problemes tècnics de cap mena, transferir elements susceptibles de portar virus informàtics o danyar, interferir o interceptar totalment o parcialment el web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d'altres usuaris.

7) Comunicacions.

A l'efecte d’aquestes condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui necessària entre TELEPIZZA i l'usuari, aquests s’hauran de dirigir al Servei d'Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a atencionalcliente@telepizza.com o bé amb una comunicació escrita dirigida a Departament d'Atenció al Client, TELE PIZZA S.A.U., c/Isla Graciosa 7, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

Les comunicacions de TELEPIZZA a l'usuari s’hauran de dur a terme d'acord amb les dades que aquest hagi indicat al registrar-se en la pàgina web. Pel que fa a les comunicacions relacionades amb la utilització de la Botiga, i/o l'adquisició de béns, l'usuari accepta expressament l’ús del correu electrònic com al procediment vàlid per enviar aquestes comunicacions. L'usuari haurà d’anar actualitzant les dades facilitades en el moment de crear el seu compte, especialment les dades de contacte facilitades per a la gestió de comandes.

8) Nul·litat de les clàusules.

Si mai cap contingut inclòs en aquestes condicions generals d’ús del Portal es declara totalment o parcialment nul o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afecta el contingut esmentat o a la part d’aquest que resulti nul o ineficaç. Per tant, aquestes condicions generals hauran de seguir subsistint i el contingut o la part d’aquest que quedi afectat s’haurà de considerar com a no existent, llevat que, si és essencial per a aquestes condicions generals, calgui afectar-les de manera integral.

9) Llei aplicable i jurisdicció competent.

Aquestes condicions generals d'accés, navegació i ús del lloc web, així com qualsevol relació entre l'usuari i TELEPIZZA, es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o estigui relacionada amb l'ús d'aquest web se sotmet als jutjats i tribunals del domicili del consumidor de conformitat amb l'article 90.2 del RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En tot cas, és aplicable l'última Política de privadesa acceptada per l'usuari.

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA.


1) Informació prèvia.

TELEPIZZA, informa que els tràmits que cal seguir per adquirir béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts són els que es descriuen en aquestes condicions generals, així com els específics que s'indiquen a la pantalla durant la navegació i el procés de compra. Així doncs, l'usuari coneix i accepta aquests tràmits com els necessaris per accedir als productes i als serveis oferts en aquest web.

En usar aquesta pàgina web i fer comandes a través seu, l'usuari es compromet a:

1. Fer ús d'aquesta pàgina web únicament per fer comandes legalment vàlides.

2. No fer cap comanda falsa o fraudulenta. Si es pot considerar d’una manera raonable que s'ha fet una comanda d'aquest tipus, estem autoritzats a anul·lar-la i a posar les autoritats competents al corrent.

3. Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzades aquestes dades. Si no ens faciliteu tota la informació que necessitem, no podrem cursar la vostra comanda.

4. En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, declareu que teniu més de 18 anys i la capacitat legal per subscriure contractes.

2) Realització de comandes.

i. La prestació del servei l'efectua l'establiment TELEPIZZA més pròxim al domicili indicat a la corresponent pantalla de manera que, en qualsevol cas, cal atendre les condicions particulars que pugui establir cada establiment pel que fa a terminis de lliurament, formes de pagament, comandes mínimes per a lliurament a domicili, i els procediments per resoldre possibles incidències.

ii. L'usuari pot accedir a la prestació dels serveis oferts a través del web a través del seu compte (si s'hagués registrat prèviament), o bé realitzar la comanda "sense registrar". Per accedir com a usuari registrat haureu d'introduir el vostre correu electrònic i la contrasenya facilitada durant el procés de registre. El nom d'usuari i la contrasenya són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.

iii. Per procedir a l'adquisició dels diferents productes oferts, l'usuari haurà de seguir les indicacions i les instruccions de cada pantalla i, si escau, facilitar les dades demanades per a la gestió de la comanda. Cada formulari estableix les dades que cal omplir obligatòriament per dur a terme al procés de compra. Un cop l'usuari hagi seleccionat a la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de fer servir l'opció "Finalitzar". Apareixeran aleshores a la corresponent pantalla tots els productes inclosos en la seva compra amb el preu final (IVA i despeses d'enviament incloses) juntament amb les ofertes aplicables a la comanda. Tot seguit l'usuari haurà de seleccionar l'oferta que consideri oportuna.

iv.- Les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes a l'establiment de referència. En cas de dificultats pel que fa al subministrament, o si no queden articles en estoc, l'establiment es posarà en contacte amb l'usuari per informar-lo, oferir un producte alternatiu i/o, si s'escau, reemborsar l'import que hagi abonat.

v.- Confirmació de la comanda: Un cop acabat el procés de compra apareixerà l'opció per confirmar la comanda amb un llistat dels productes adquirits. L’usuari és responsable de revisar i confirmar els productes, els preus i, si escau, les ofertes seleccionades. Un cop confirmada la comanda i rebuda l'ordre de la comanda, TELEPIZZA enviarà al seu client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

vi.- Durant el procés de compra l'usuari ha de seleccionar l'hora del repartiment o de lliurament a domicili de la comanda, si bé el temps estimat per lliurar les comandes pot estar subjecte a possibles variacions per circumstàncies alienes a TELEPIZZA.

3) Desistiment.

D’acord amb les excepcions que preveuen els articles 102 i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s'estableix que el dret de desistiment no és aplicable als contractes de subministrament de béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no són aptes per ser retornats o puguin deteriorar o caducar amb rapidesa, TELEPIZZA informa l'usuari que no està obligada a enviar al consumidor un document de desistiment perquè pugui revocar la contractació del servei ofert a través del seu web en els terminis legals.

4) Preus

En el moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en euros, IVA inclòs. Les comandes lliurades a les Illes Canàries estan exemptes d'IVA i se'ls aplicarà l'Impost General Indirecte Canari (IGIC).

Algunes de les ofertes i promocions que apareixen al web són exclusives per les comandes realitzades a través d’aquest, no són vàlides en l'àmbit de comandes realitzades telefònicament o a l’establiment mateix.

5) Pagaments.

La pantalla corresponent al pagament de la comanda senyalitzarà amb els corresponents logotips als diferents mitjans de pagament disponibles a l'establiment de referència. L’usuari pot triar el més convenient.

En el cas de pagaments realitzats en efectiu en comandes a domicili, l’usuari haurà d’indicar si li cal canvi per abonar la comanda i, si escau, l'import que necessita. Si no indica res, el repartidor només durà canvi de 10 €.

Els diferents mitjans de pagament per a cada establiment són els següents:
• Efectiu
• Targeta de crèdit-dèbit
• PayPal

Podrà utilitzar com a mitjà de pagament les targetes acceptades per a cada establiment els logotips de les quals s’indiquin: Visa, Mastercard, American Express i Affinity Card.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la corresponent entitat emissora, però si l'entitat no autoritza el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l'usuari. En autoritzar el pagament amb la targeta facilitada l’usuari confirma que n’és el titular.

Per evitar l'accés no autoritzat de dades el lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics. L'usuari/client accepta, amb aquesta finalitat, que el prestador del servei obtingui dades per poder autentificar els controls d'accés.

Política de devolució de pagaments amb targeta:

En els casos en què es demostri que l’usuari té dret a la devolució o l’abonament dels pagaments realitzats amb targetes, TELEPIZZA haurà de procurar fer el corresponent reemborsament al compte en el termini de 10 dies hàbils.

6) Reclamacions.

L'usuari pot formular una queixa o una reclamació al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a atencionalcliente@telepizza.com o bé amb una comunicació escrita dirigida a Departament d'Atenció al Client, TELE PIZZA S.A.U., c/Isla Graciosa 7, 28703, San Sebastián de los Reyes (Madrid).

A més TELEPIZZA disposa de fulls de reclamacions a disposició dels seus clients a l'establiment de referència. Recomanem als usuaris que tramitin la reclamació a l'establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.

D'acord amb el que disposa l'article 14.1 del Reglament 524/2013 de la UE, us informem que la Comissió Europea facilita una plataforma en línia de resolució de conflictes, disponible a l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr/